Zelena destinacija Sevnica v okviru Zelene sheme slovenskega turizma

Občina Sevnica je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, v letu 2018 ocenjena s srebrnim znakom Slovenia Green Destination. S srebrnim znakom je pridobljena potrditev, da je Sevnica turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija.


V zeleni destinaciji Sevnica so prejemniki trajnostnih zelenih znakov tudi: 

Image title

Image title

Image title

  • Gostilna Repovž - prejemnik znaka Slovenia Green Cuisine in Slovenia Green Accommodation

Image title

Image title

Image title

Image title


Za izvajanje načel Slovenia Green Destination v občini Sevnica je zadolžena Zelena skupina, v kateri sodelujemo predstavniki KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, Turistične zveze občine Sevnica, Zavoda za gozdove Slovenije, Kozjanskega parka in Celjske območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Zelena skupina zbira podatke o trajnosti sevniškega turističnega razvoja ter osvešča lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma. 


Kaj je Zelena shema slovenskega turizma?

Gre za celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija (STO), je namenjena tako destinacijam (kot destinacija se praviloma predstavi ena ali pa izjemoma več občin skupaj) kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, parkom in turističnim agencijam, turističnim znamenitostim, restavracijam in plažam. Več informacij o Zeleni shemi slovenskega turizma na https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma


JURJEVO KOLEDOVANJE NA SEVNIŠKEM

Image title


Image title

Image title
Avtor: Rudi Stopar

Pobudnik: Ciril Dolinšek in Javni zavod za kulturno, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica

Datum vpisa v register nesnovne kulturne dediščine: 17. 5. 2023

Zvrst: šege in navade

Nosilci: Jurjevi koledniki na Sevniškem

IMENA NOSILCEV

Boštanjski jurji, Jurjevi pevci z Blance, Jurjevi pevci Dolenji Boštanj, Jurjevi pevci iz Dolnjega Brezovega, Jurjevci iz Brega in Šentjurja na Polju, Florjanski Jurjevci, Jurjevi pevci Jarica, Jurjevi pevci s Konjskega, Jurjevi pevci iz Kompolja, Jurjevci z Loga, Jurjevi pevci z Lukovca, Jurjevi pevci z Okiča, Jurjevci iz Podvrha in Trnovca, Jurjevci iz Rovišč, Jurji iz Šmarčne, Šentjanški jurjevalci, Jurjevci s Tržišča, Jurjevi pevci z Vrhka pri Tržišču.

UTEMELJITEV VPISA

Jurjevo koledovanje, kakršnega poznajo na Sevniškem, je ena od bolj prepoznavnih koledniških šeg v Sloveniji. Med tem ko so se v številnih drugih krajih šege, povezane z obeleževanjem jurjevega, spremenile v turistične prireditve, jurjeva koledovanja na Sevniškem potekajo v primarnem času in v lokalnem okolju ter so namenjena tamkajšnjim prebivalcem. Kljub občasnim prekinitvam jurjeva koledovanja na Sevniškem nadaljujejo tradicijo prednikov. Za prebivalce predstavljajo pomemben element lokalne identitete in so eden od povezovalnih elementov tamkajšnjih lokalnih skupnosti.

Vir: Register nesnovne kulturne dediščine

NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA

Po Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine nesnovna kulturna dediščina »pomeni prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezani orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino, in zagotavlja občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti«.

Vir: 2. člen Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003)

POVEZAVE

Ministrstvo za kulturo – Register nesnovne kulturne dediščine

https://geohub.gov.si/ghapp/iskd/

Ministrstvo za kulturo – nesnovna kulturna dediščina

https://www.gov.si/teme/nesnovna-dediscina/

SEM - Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine

http://www.nesnovnadediscina.si/