Splošni pogoji

Na podlagi 36 člena Statuta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, št. 33001-0001/2005, z dne 26.3.2006, ter sklepa Sveta zavoda KŠTM Sevnica št. 322-0006/2008, z dne 18.6.2008 (16. redna seja), je direktorica Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica dne, 18.6.2008, sprejela naslednje

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

za turistično agencijo

»DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje«A
Trg Svobode 10A
8290 Sevnica

»DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje« (v nadaljevanju: TA) je zaščitena blagovna znamka javnega zavoda KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, matična številka 2171724, davčna številka SI59571098. TA predstavlja turistično informacijsko pisarno za območje občine Sevnica in se ukvarja s posredovanjem turističnih aranžmajev, ki vključujejo turistične ponudnike regije Posavje in širše. V TA se vrši tudi prodaja spominkov, ki izhajajo iz našega območja. Namen TA je ukvarjanje z »incoming« turizmom in s tem pospeševanjem razvoja turizma v regiji Posavje in širše.

Ti splošni pogoji urejajo medsebojne odnose med naročnikom storitve (turist ali predstavnik skupine turistov) in izvajalcem (TA). Splošni pogoji so sestavni del naročila naročnika in potrditve naročila s strani izvajalca in predstavljajo pogodbena določila med obema strankama.

Splošni pogoji se vročijo naročniku pri potrditvi naročila in mora biti z njimi seznanjen pred izvedbo storitve. Splošni pogoji se izobesijo na vidnem mestu v TA, namestijo na uradno spletno stran TA in so v pisnih izvodih na razpolago vsakemu obiskovalcu TA (so na vidnem mestu).

1. Splošna določila

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta TA oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodili, se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.dozivljaj.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer TA kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve agencije TA in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

2. Prijava

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira TA v poslovalnici. Ob prijavi TA in potnik skleneta pogodbo. Smatra se, da v kolikor pogodba ni potrebna, da je dogovor o turističnem aranžmaju sklenjen, ko TA pisno potrdi naročilo potnika. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (7. točka splošnih pogojev).

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve TA.

3. Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni TA oz. TA prejme plačilo na svoj transakcijski račun.

Plačilo aranžmaja, ki traja en dan (ne vključuje namestitve) se izvede po opravljeni storitvi na podlagi dejanskega stanja (udeleženci in potek programa). Plačilo se izvede v primeru individualnih gostov gotovinsko preko blagajne v TA, v primeru organiziranih skupin pa je možno gotovinsko plačilo ali plačilo po izdanem računu. TA izda račun v roku 3 dni po opravljeni storitve, naročnik pa ga je dolžan plačati v 15. dneh, sicer je TA upravičena do zakonitih zamudnih obresti.

Plačilo aranžmaja, ki traja več kot en dan (vključuje namestitve) se izvede na način:

• ob prijavi - 30% cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja• najmanj 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – preostali del plačila oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja.

V primeru, da preostalega dela pogodbenih obveznosti naročnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in se smiselno uporabijo določila o odpovedi pogodbe o potovanju v skladu s temi splošnimi določili in navodili za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oz. pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja in programov, udeležbo oz. prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.

V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve TA, v primeru vračila plačila, TA ne izplača gotovine, temveč vplačani znesek nakaže, glede na predhodni dogovor, na tekoči račun naročnika.

4. Cene

Cene potovanja so določene s programom izleta, ter veljajo od dneva objave programa. TA si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

O morebitni spremembi cene potovanja TA potnika obvesti.

TA lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru TA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

TA lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji.

V ceno storitev ni zajet strošek turistične takse in zavarovanja gostov.

Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

5. Storitve štete v ceno aranžmaja

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo.

6. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila , zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku TA v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

7. Potnikova odpoved ali sprememba aranžmaja

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TA pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan TA povrniti administrativne stroške v višini 4% vrednosti aranžmaja po napotnici oz. voucherju. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

  • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 10% cene aranžmaja,

  • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 20% cene aranžmaja,

  • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja,

  • 14 do 4 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 50% cene aranžmaja,

  • 3 do en delovni dan do 20:00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja.

Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi TA. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Če potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z TA, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani TA zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja.

8. Odstopnina

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) izleta ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.

Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša 5 % cene aranžmaja.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima TA v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 4% vrednosti aranžmaja po napotnici oz. voucherju.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Doživljaj pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

9. Odpoved aranžmaja ali sprememba programa

TA si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. TA si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. V primerih, ko TA izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod” ne more odpovedati potovanja.

TA si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TA pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

TA lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z TA, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA.

TA si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, TA ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da TA odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA potnika nemudoma obvesti.

10. Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, turističnemu vodniku TA, neposrednemu izvajalcu storitev ali predstavniku. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije TA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Doživljaj, Turistična agencija Posavje, Boštanj 80, 8290 Sevnica.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi TA ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

11. Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe TA je vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva veljave splošnih pogojev. Splošni pogoji začno veljati z dnem podpisa direktorice KŠTM Sevnica na podlagi sklepa Sveta zavoda KŠTM Sevnica s št. 322-0006/2008, z dne 18.6.2008 (16. redna seja).

Številka: 322-0007/2012
Datum: 21.5.2012

Mojca Pernovšek
Direktorica KŠTM Sevnica